APSolar Zakelijk

Privacy Policy

Privacyverklaring APSolar

Dit is de privacyverklaring van APSolar. In dit document wordt uitgelegd hoe APSolar omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht APSolar de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van APSolar worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met APSolar bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.apsolar-zakelijk.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van APSolar, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

APSolar verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens
 • Financiële gegevens
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie
 • Communicatie met RVO

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die APSolar biedt, waaronder tevens verstaan het leveren en plaatsen van diverse zonnepanelen (omvormers en accu’s) alsmede onderhoud en ondersteuning bij subsidie aanvragen, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door APSolar verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van de diensten, waaronder verstaan: (I) bestellen van producten (II) leveren en plaatsen (installatie) van deze producten, (III) onderhoud, (IV) ondersteuning subsidie aanvraag en (V) diverse aanmeldingen m.b.t. de zonnepanelen;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn

De door APSolar verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden

APSolar deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Accountantskantoor Spijk, ten behoeve van de financiële administratie van APSolar. De categorie persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • RVO, ten behoeve van eventuele ondersteuning bij subsidie aanvragen voor zakelijke klanten. De categorie persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Diverse bedrijven in verband met het aanmaken van een account voor de klant, zodat de klant inzage heeft in de opbrengst van de zonnepanelen. De categorie persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. De derden die gegevens ontvangen zijn: GoodWe, SolarEdge, SMA, Huawai, Trannergy en Growatt (e.e.a. afhankelijk van het type omvormer dat de klant heeft gekocht).

Beveiliging van persoonsgegevens

APSolar neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van onze website, https://www.apsolar-zakelijk.nl, stem je in met deze disclaimer. APSolar behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van zijn website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder zijn klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. APSolar aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van APSolar. Alle teksten op https://www.apsolar-zakelijk.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van APSolar. Ondanks onze intentie om geen gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar, kan dit toch voorkomen. We raden ouders/vertegenwoordigers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kind(eren). Indien wij zonder toestemming gegevens over minderjarigen verzamelen, kunt u contact opnemen via ons contactformulier op de website en zullen we deze gegevens verwijderen.

Cookieverklaring

APSolar maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Social Media en Tracking Cookies.  Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag APSolar cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die APSolar gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst APSolar je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van APSolar worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics en Google AdSense. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat APSolar informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@apsolar.nl. Benieuwd hoe Google uw gegevens gebruikt? Dat kunt u hier lezen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle  cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met APSolar.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan APSolar, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan APSolar over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om, vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. APSolar staakt de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene  die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop APSolar met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen, verzoekt APSolar u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. APSolar zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacyverklaring

APSolar kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is opgesteld op 15 oktober 2018.